Kuinka pitää yritys myyntikuntoisena?

Janne Hakala ja Tuomas Koivumäki, Ernst & Young Oy

Yritysten pitäminen ja valmistaminen myyntikuntoon on monella tavalla tärkeää ja erityisesti Suomessa, kun suuret ikäluokat lopettelevat yrittäjän uraansa. Tässä artikkelissa pohjustetaan hieman, miten jo stabiloituneet yritykset voisivat ottaa mallia startup-maailmasta ja saada lisäpuhtia toimintaansa.

Voisi sanoa, että kaikki alkaa siitä, että yrityksen perusasiat ovat järjestyksessä eli lähtien hyvin laaditusta yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta aina kunnolliseen taloushallintojärjestelmään saakka ja tästä johdettuna kirjanpitäjiin ja tilintarkastajiin asti. Erityismaininta tulee vielä antaa osakassopimuksen sisällön tärkeydelle ja kattavuudelle. Usein ainakin osakkeenomistajan Exit-mahdollisuudet ja velvollisuudet tulisi kirjata hyvin.

Itse toiminnan kannalta tärkeitä seikkoja on lisäksi se, että hallituksen kokoukset tulee hoidettua mallikkaasti ja erityisesti pöytäkirjoihin tulisi merkitä enemmän asiaa, kuin mitä on tapana pienissä yhtiöissä. Se, että pöytäkirja sisältää ns. asian ympärillä vallitsevaa keskustelua, ei pitäisi olla haitaksi, jos vain päätös kirjataan selkeästi. Tärkeää on siis kirjata päätökset ylös myöhempiä tarkasteluja varten osoitukseksi hallituksen huolellisuusvastuun hoitamisesta. Isoissa asioissa on hyvä pohtia ”ääneen” myös liiketaloudellinen peruste. Hallituksen vahingonkorvausvelvollisuuden poistaminen edellyttää monesti: huolellista toimintaa; asioiden valvomista; hallitustyöskentelyn dokumentointia; tilanteen mukaista vaihtoehtojen kartoitusta sekä usein myös liiketaloudellisia perusteita – asioita ei päätöshetkestä tarvitse kuitenkaan katsoa liian kauas eteenpäin.

Omaan kokemukseen perustuen yhtiöissä on kuitenkin aina hyvä olla lisäksi selkeä omistajan ääni yhdellä henkilöllä tai ydintiimillä – tämä antaa turvaa rahoittajille ja sijoittajille siitä, että toiminta menee eteenpäin kaikissa olosuhteissa. Tasaomisteisiin yhtiöihin sisältyy paljon suurempi konfliktin riski, mikä näkyy muun muassa jumiutuneena päätösprosessina.

Kun yrityksen perusasioita laitetaan kuntoon, niin kannattaa ehdottomasti pohtia samalla yritykselle TARINA ja todellinen tarkoitus. Tässä kohtaa on hyvä ottaa mallia startupeista sekä toimialojensa supersuoriutujista.

Tarina yrityksen tarkoitusperästä, liikeideasta tai yrittäjistä antaa yritykselle omanlaisensa tunnusmerkistön ja saa sijoittajat joskus jopa hypettämään yritystä.  Voi sanoa, että tarina ehdottomasti kannattaa / pitää olla olemassa; se antaa yritykselle luonnetta. Asiakkaatkin haluavat monesti olla osa hienoa tarkoituksenmukaista tarinaa – tästä on hyvänä esimerkkinä joukkorahoituksen nopea kasvu ja innostus. Tarina tukee monesti myös yrityksen tuotteen tai palvelun hinnoittelua ja laatumielikuvaa.

Viimekädessä toiminnan tulee kuitenkin johtaa myös johonkin ja muuttua ajan mittaan oman ja vieraan pääoman sijoittajille jaettaviksi kassavirroiksi.

Tarkastellaan vielä tarinan takana olevia yrittäjiä/perheitä ja heidän ominaisuuksiaan: ”normaalin” aloittavan tai jo toimineen yrittäjän tunnistaa minusta ainakin seuraavista ominaisuuksista: innostuneisuus; periksiantamattomuus; usko omaan hankkeeseen; itsenäisyys; itsensä uhraaminen positiivisella tavalla sekä pankkitilin mukaan ailahtelevat mielialat.

Startup-yrittäjällä tai erityisen kasvuhakuisella yrittäjällä tulisi olla lisäksi vielä seuraavia ominaisuuksia: kyky turvautua ulkopuolisiin neuvonantajiin ja taito neuvotella sijoittajien kanssa; valmius jakaa yhtiön omistusta eli pieni osuus isosta on parempi, kuin ei hanketta ollenkaan; henkinen sitoutuminen jopa tärkeämpää kuin taloudellinen – tosin omaakin rahaa tarvitaan ja käytetään, mutta sijoittajia kiinnostaa usein enemmän juuri alkuperäisen perustajan omistautuminen, innostuksen hyödyntäminen ja kaikki piilevä potentiaali.

Kaikenlaisessa yrittämisessä taloudellinen sitoutuminen korostuu perinteisten rahoittajien suunnalta. Siksi olisi hyvä kerätä laaja rahoittajien kirjo, jotta riski yksittäisestä negatiivisesta päätöksestä hajautuu.

Se, mitä jo tasaista kassavirtaa kehittävä yhtiö voisi hyötyä startup maailmasta heti, on juuri esimerkiksi seuraavat seikat: innostunut ydintiimi; yrityksen potentiaalin kartoitus tarkemmin ja useammin; suhde rahoittajiin ja suhteiden moninaisuus sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden sitouttaminen osaksi tarinaa ja jopa rahoitusta.

Janne Hakala
CFA, M.Sc. (Econ)
Middle Market Financial
Services Leader
040-5018296        
janne.hakala@fi.ey.com
Tuomas Koivumäki
KHT
0400-944544
tuomas.koivumaki@fi.ey.com

Kategoriat:Yritystoiminta