Lausunto maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittämisestä

Kuvituskuva, Canva.

Millaisia vaikutuksia arvioitte suunnitelluilla maanteiden nopeusrajoitusten muutoksilla olevan toimintaanne (aikataulut, matka-ajat, koettu turvallisuus ja saavutettavuus, kävelyn ja pyöräliikenteen turvallisuus jne.)?

Oulun kauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittämisestä. Nopeusrajoitukset vaikuttavat erityisesti matkustusaikoihin, liikenteen sujuvuuteen ja talouteen erityisesti pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa. Esitetyssä aineistossa ei ole arvioitu aluekehitys-, kansantalous- eikä elinvoimavaikutuksia, vaikka ne ovat saavutettavuuden näkökulmasta olennaiset. Pohjois-Pohjanmaalla suunnitellut muutokset vaikuttavat alueellisesti negatiivisesti asutuskeskusten saavutettavuuteen ja elinkeinoelämän edellytyksiin. Pohjoisessa Suomessa taloudellinen toiminta ja palvelut ovat riippuvaisia tehokkaasta liikkumisesta. Oulun kauppakamari haluaa huomauttaa, että vt 4 on osa Eurooppalaista TEN-T ydinverkkoa, ja nopeusrajoitusten alentaminen toimenpiteenä ei saisi korvata rakenteellisia ratkaisuja, vaan se pitäisi nähdä yhtenä askeleena kohti pääteiden rakenteellisen tason nostoa.

Mitä mieltä olette liikenneturvallisuuden parantamisesta nopeusrajoituksia muuttamalla? Millaisia muita keinoja ehdottaisitte ajatellen myös rajallisia rahallisia resursseja väyläverkon kehittämiseen?

Oulun kauppakamari pitää liikenneturvallisuuden nollavision tavoitetta erittäin tärkeänä. Tehokkaimpana liikenneturvallisuutta parantavina toimenpiteinä koetaan keskikaiteiden ja ohituskaistojen rakentaminen etenkin tieosuuksille, joilla raskaan liikenteen määrä on tavanomaista suurempi. Esitetyt perusteet nopeusrajoitusten muuttamisesta ovat ymmärrettävät, mutta perusteissa ei ole huomioitu Suomen maantieteellisiä erityispiirteitä tai alueellisia tarpeita. Oulun kauppakamari pitää huolestuttavana, että maantieverkon kehittämisessä lähtökohtana eivät ole alueellista saavutettavuutta tukevat toimenpiteet, vaan toimenpiteet, joilla rajoitetaan alueellista saavutettavuutta. Muistiossa ei ole riittävällä tavalla huomioitu matkailun ja yritystoiminnan saavutettavuuden tarpeita, mitkä ovat etenkin pohjoisessa Suomessa merkittävät.

Miten maanteiden nopeusrajoitukset tukevat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman asettamia tavoitteita ja alueenne liikennejärjestelmän kehittämisen suunnitelmia?

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyö on tällä hetkellä käynnissä. Edellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimintalinjoissa korostetaan muun muassa tasapainoisen aluerakenteen tukemista liikennejärjestelmällä. Oulun kauppakamari katsoo, että esitetty muistio maanteiden nopeusrajoituksista ei edistä tämän tavoitteen saavuttamista, vaan toimii sitä vastaan.

Muita huomioitasi, mitä?

Oulun kauppakamari vastustaa esitystä nopeusrajoitusten muuttamisesta ja pitää huolestuttavana, että maantieverkon kehittämisessä otetaan suunnaksi kehittämistä tukevien toimenpiteiden sijaan alueellista saavutettavuutta rajoittavat toimenpiteet. Alemmat nopeusrajoitukset johtavat pidempiin matka-aikoihin, mikä on erityisen haitallista pitkän matkan kuljetuksille ja työmatkalaisille. Pidempään kestävät kuljetukset lisäävät yritysten logistiikkaan liittyviä kustannuksia, mikä vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Isossa kuvassa ajatus Ruotsin mallista eli ajosuuntien erottaminen toisistaan rakenteellisesti niillä teillä, joiden nopeusrajoitus on vähintään 100 km/h, on kannatettava ja Suomen tulisi pyrkiä kohti tätä tavoitetta.

Mari Viirelä
Palvelusektorin johtaja
Oulun kauppakamari

Kategoriat:Logistiikka ja liikenne, Kannanotto, Talous, Saavutettavuus