Mitä on monikanavainen markkinointi?


Markkinointi muuttuu kovaa vauhtia. Nykypäivän digitaaliset kanavat, kuten verkkokaupat, sosiaalisen median kanavat, blogit ja hakukoneet tarjoavat kuluttajille lukemattomia tapoja löytää, tutkia ja ostaa tuotteita ja palveluita. Asiakkaat myös odottavat saavansa palvelua juuri siellä, missä he itse viettävät aikaa. Menestyäkseen monikanavaisessa ympäristöissä, yritysten on keskityttävä yhä vahvemmin kuluttajan koko asiakaspolun ja asiakaskokemuksen ymmärtämiseen.

Monikanavaisen markkinoinnin määritelmä viittaa prosessiin, jossa tuotteesta tai palvelusta viestitään tehokkaasti usean eri kanavan kautta, hyödyntäen eri markkinointikanavien vahvuuksia. Monikanavainen markkinointi voi sisältää kanavia, kuten:

 • Sosiaalisen median kanavat
 • Verkkosivu ja blogit
 • Sähköposti
 • Videomarkkinointi
 • Hakukoneet
 • Vaikuttajamarkkinointi
 • Podcastit
 • Tv
 • Radio

Digimarkkinointiguru Neil Patel, NP Digitalin perustaja ja markkinointipäällikkö, korostaa, että markkinoinnin focus on siirtymässä yhä vahvemmin monikanavaisuuteen:

“All good channels eventually get saturated. In 2022, brands will prioritize all channels and go more omni-channel…It’s the only way to stay competitive.”

Toisin sanoen brändin on oltava siellä missä yleisökin on.

Miksi monikanavainen markkinointi kannattaa?

Koska monikanavainen näkyvyys toimii. Yksi kanava ei usein riitä vaikuttavan markkinointikampanjan luontiin. Kuluttajien median kulutus on yhä sirpaloituneempaa –

 • yksittäisellä kuluttajalla on keskimäärin 5,54 sosiaalisen median tiliä ja
 • kuluttajista 33 %:ia käyttää säännöllisesti useampaa kuin kolmea kanavaa tehdessään ostoksia.

Myös kuluttajien tavat hyödyntää eri medioita vaihtelevat suuresti. Jotkut kuluttajat etsivät inspiraatiota vaikuttajien sosiaalisen median julkaisuista, kun taas toiset hakevat ostopäätökseensä tukea pitkistä tuotevertailu-artikkelista. Mahdollisuuksia on lukemattomia.

Monet markkinoijat ovat havainneet useiden viestintäkanavien käytön parantavan liidien laatua sekä myyntiä. Todennäköisyys myyntiin kasvaa, kun asiakkaita lähestytään kanavissa ja viesteillä, jotka sopivat heidän elämäntyylin, kiinnostuksen kohteisiin ja sen hetkisiin tarpeisiin.

Lisäksi monikanavainen markkinointi:

 • Lisää markkinointisi kattavuutta ja muistettavuutta, luomalla toistoa ja tavoittamalla potentiaalista käyttäjiä useista eri kanavista. Useimmat ihmiset tarvitsevat jopa viidestä seitsemään näyttökertaa muistaakseen brändin.
 • Sitouttaa käyttäjiä tarjoamalla kuluttajille mahdollisuuden kommunikoida eri brändien kanssa haluamassaan kanavassa, haluamallaan tavalla.
 • Luo kilpailuetua yrityksen keskittyessä kanaviin, joissa muut kilpailijat eivät vielä ole läsnä.
 • Tarjoaa lisää ymmärrystä omasta kohderyhmästä.

Monikanavaisen markkinoinnin suunnittelu

On useita keskeisiä tekijöitä, jotka on hyvä huomioida monikanavaisen kampanjan suunnittelussa. Tässä on viisi vinkkiä, joiden avulla pääset alkuun:

1. Aseta tavoite

Monikanavainen markkinointikampanja tarvitsee selkeästi määritellyn tavoitteen. Siispä monikanavaisen kampanjan suunnittelussa kannattaa aina lähteä liikkeelle tavoitteen asettamisesta. Tavoitteeksi voi asettaa esimerkiksi verkkokauppamyynnin kasvun 5 %:lla viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna tai Facebookin seuraajien määrää kasvattamisen 15 %:lla.

Selkeästi määritelty tavoite auttaa suunnittelemaan toimivan kampanjakokonaisuuden, joka tukee tavoitteen toteutumista, sekä luomaan sisältöjä, joka sitouttaa ja ohjaa kuluttajaa ostopolulla eteenpäin kohti toivottua tavoite-toimenpidettä.

Lue lisää SMART-tavoitteen asetannasta blogistamme.

Tavoitteiden määrittelyssä muistisääntönä voi olla vaikkapa Hubspotin SMART-tavoitteen asetanta.

 • Specific = Täsmällisiä: tavoitteittesi pitäisi olla täsmällisiä. Mitä odotat, miksi se on tärkeää, ketkä osallistuvat niihin toimenpiteisiin, joilla tavoitteita lähdetään tavoittelemaan. Mitä tarkalleen ottaen tehdään ja miten.
 • Measurable = Mitattavia: tavoitteidenne tulee olla konkreettisesti mitattavia. Miten saavutatte tavoitteenne ja miten mittaatte edistystänne.
 • Attainable = Saavutettavissa olevia: tavoitteidenne pitäisi olla realistisia ja saavutettavia, joten tee ensin nykytila-analyysi, jotta voit verrata tulevia tuloksianne nykyisiin.
 • Relevant = Relevantteja: tavoitteidenne pitäisi olla teidän liiketoiminnallenne merkittäviä ja tukea ydinprosessejanne. Älä mittaa turhia asioita, vaikka tietäisit onnistuvasi niissä. Mittaa esimerkiksi Facebookin kautta saatuja uusia verkkokauppamyyntejä sen sijaan että mittaisit Facebook-sivunne tykkääjämäärää.
 • Timely = Oikea-aikaisia: Määrittele päivämäärä, jolloin tavoitteiden pitää olla saavutettuja. Vanha kunnon deadline.

Jos yleinen tavoite olisi esimerkiksi ”Haluan kasvattaa yritystoimintaamme”, esimerkki SMART-tavoitteesta olisi:

 • Specific: Aion hankkia kolme uutta asiakasta yritykselleni.
 • Measurable: Mittaan edistystäni laskemalla, montako uutta asiakasta saan samalla säilyttäen nykyisen asiakaskunnan.
 • Attainable: Pyydän nykyisiltä asiakkailta suosituksia, kampanjoin sosiaalisessa mediassa ja verkostoidun tehokkaasti paikallisten yritysten kanssa.
 • Relevant: Kun lisään kolme asiakasta asiakaskuntaani, saan kasvatettua liiketoimintaani sekä liikevaihtoani.
 • Time-Based: Aion saada nämä kolme uutta asiakasta kahden kuukauden sisällä.

2. Määrittele kohderyhmäsi

Avain onnistuneen monikanavaisen kampanja toteuttamisessa on yrityksen yleisön ja asiakaspersoonien tunnistaminen ja määrittely. Asiakaspersoona on yksityiskohtainen profiili henkilöstä, joka edustaa yrityksen unelma-asiakasta. Profiili voi sisältää demografisia tietoja, kiinnostuksen kohteita, ongelman määrittelyä, persoonalle tyypillisiä ostopolkuja ja paljon muuta. Kohderyhmän ymmärrys ja asiakaspersoonat helpottavat sisällön räätälöintiä asiakkaiden tarpeisiin ja eri kanaviin sopivaksi.

Monikanavaisen kampanjan kohderyhmän ja asiakaspersoonan luonnissa voi lähteä liikkeelle miettimällä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuka on ideaaliasiakkaasi?
 • Missä kanavissa kohderyhmäsi viettää aikaa?
 • Mitä medioita kohderyhmä käyttää ja mihin tarkoitukseen?
 • Millaista sisältöä kohderyhmäsi käyttäjät haluavat nähdä ja kuluttaa?
 • Miten kohderyhmien median käyttö suhtautuu kampanjan tavoitteeseen?

Lue lisää asiakaspersoonien luonnista ja lataa suunnittelun tueksi Kuulun asiakaspersoona -pohja.

3. Valitse tehokkaimmat kanavat

On epärealistista odottaa asiakkaiden sopeutuvan yrityksen määrittelemiin kanaviin. Yrityksen on ymmärrettävä, missä kanavissa kuluttajat viettävät aikaa ja mihin kanaviin yrityksen kannattaa panostaa.

Kanavien valinnassa kannattaa hyödyntää dataa esimerkiksi yrityksen somekanavien ja verkkosivun analytiikasta, kilpailijoiden kanavavalinnoista, alan tutkimuksista, kuten DNA:n julkaisemasta Digitaaliset elämäntavat -tutkimuksesta, sekä parhaassa tapauksessa yrityksen omista markkinatutkimuksista.

Riippuen kohderyhmästä sekä kampanjan tavoitteesta, jotkut kanavista ovat oletettavasti tehokkaampia kuin toiset. Esimerkiksi LinkedIn tarjoaa ensiluokkaiset kohdennusmahdollisuudet B2B-puolen päättäjien tavoittamiseen, kun taas nuoremmalle kohderyhmälle potentiaalisempia vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi TikTok tai Snapchat.

Kampanjan tavoitteeseen peilaten on hyvä myös miettiä, mistä kanavista tavoittaa laajan yleisön ja mistä niin sanotut “kuumat liidit”. Esimerkiksi Youtuben tai Facebookin videomainokset ovat oiva mainosmuoto, mikäli tavoitteenasi on kasvattaa brändin tai tuotteen tunnettuutta, kun taas kuluttajan hakuun vastaavat Google-mainokset kotiuttavat helpommin myyntiin johtavat konversiot.

Kanavavalinnoissa onkin hyvä lähteä liikkeelle potentiaalisimmista ja jo parhaiksi todetuista kanavista. Kannattaa kuitenkin kokeilla rohkeasti uusiakin kanavia, mikäli resurssit sen sallivat. Toimivimmat kanavat saattavat joskus yllättää!

4. Tee timanttista sisältöä

Kaikki kampanjat tarvitsevat toimiakseen laadukasta sisältöä – kanavasta riippumatta.

Jotta sisältö toimii toivotulla tavalla, kannattaa sisältö aina suunnitella kuhunkin kanavaan sopivaksi, huomioiden eri kanavien käyttötarkoitukset ja kulttuurin. Esimerkiksi Googlesta etsitään usein vastauksia artikkelin muodossa, kun taas Instagramissa visuaalinen videosisältö voi sitouttaa paremmin.

Sisällön suunnittelu ja räätälöinti useampaan eri kanavaan vaatii aikaa ja resursseja. Jotta kokonaisuus pysyy hyppysissä, on kanavavalinnat, sisältömuodot sekä kanavien tekniset rajoitukset, kuten bannereiden kuvakoot ja videoiden pituusrajat, hyvä huomioida heti suunnittelun alkuvaiheessa.

Sisällön tuotanto tehostuu sisältöä kierrättämällä. Käytännössä pohjaksi riittää laadukas “pääsisältö”, kuten kampanjan laskeutumissivu. Tarkkaan mietityn kampanjasivun ydinsanoman ja visuaalinen ilmeen pohjalta on helpompi muokata sisältöä erilaisiin formaatteihin. Sivun sisällön voi vaikkapa pilkkoa kiinnostaviksi kuvajulkaisuiksi Facebookiin tai tiivistää videoksi Instagramiin.

Johdonmukaisuus on avainsana monikanavaisen kampanjan sisällön suunnittelussa. Vaikka sisällöt ovat hieman erilaisia eri kanavissa, on todella tärkeää, että kokonaisuus on tunnistettava, johdonmukainen ja luo jatkuvan tarinan kanavien välille.

Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että sisältöjen äänensävy, värit ja visuaalinen ilme ovat yhdenmukaisia ​​kaikissa kanavissa.

5. Valitse sopivat työkalut ja mittaa tuloksia

Lopuksi kannattaa varata tarpeeksi aikaa tulosten mittaamiseen analysointiin. Vasta analysoimalla kampanjan tuloksia, tiedät varmasti, miten eri markkinointikanavat ja sisällöt toimivat ja mitä seuraavalla kerralle voi tehdä paremmin.

Analyysiä varten tarvitset oikeat työkalut. Eri kanavien mainostyökalut ja raportit antavat arvosta tietoa kyseisen kanavan kampanjan tehokkuudesta. Tämän lisäksi tuloksia on hyvä analysoida myös kokonaisuutena. Monet monikanavaisen markkinoinnin parissa työskentelevät markkinoijat käyttävät tähän sopivia CRM:iä, kuten Hubspotia tai verkkoanalytiikan työkaluja (Google Analyticsia) varmistaakseen, että kampanjan kokonaistulokset ovat linjassa määritellyn tavoitteen kanssa.

Jos Google Analytics on tuntematon, tutustu kirjoitukseemme Google Analytics -opas aloittelijalle. Jos olet ehtinyt mittaamisessa jo pidemmälle, lue Google URL-builderin hyödyntämisestä liikenteen seuraamisessa.

Jokaisen käytettävän somekanavan analytiikkaa kannattaa seurata myös tarkkaan. Lue kirjoituksemme: Linkedin-yrityssivun analytiikka, Instagram-analytiikka, Facebook-analytiikka TÄSTÄ

Lähteet
———————-

Tietoa kirjoittajasta:

Eveliina Paunonen
Kuulu Oy

Kirjoittaja toimii Account Managerin ja kouluttajan tehtävissä Kuulu Oy:ssä. Eveliina on pitkän linjan digimarkkinoinnin osaaja, jolla on paljon kokemusta dataohjautuvasta markkinoinnista ja maksetusta mainonnasta. Hän on työurallaan kouluttanut yrityksiä digimarkkinoinnin osa-alueilla sekä Kuulun avoimissa koulutuksissa.
————–

Eveliina kouluttaa Monikanavaisen digikampanjan suunnittelu ja toteutus -koulutuksessamme 1.3. etänä. Lue lisää ja hyppää mukaan linjoille!