HR-tunnusluvut ja mittarit menestyksekkään yritystoiminnan apuna


HR-tunnusluvut liiketoiminnan tukena

HR-data ei ole pelkkää numeroita ja käyriä; se on avain yrityksesi menestykseen ja tehokkaaseen henkilöstöjohtamiseen. Tunnusluvut toimivat valonheittiminä, jotka paljastavat, missä olemme ja miten olemme muuttuneet ajan myötä. Nämä tiedot eivät ainoastaan auta meitä ymmärtämään nykyistä tilannetta, vaan ne auttavat myös ennakoimaan tulevaa ja laatimaan realistisia suunnitelmia sekä asettamaan tavoitteita. Tunnusluvut ovat olleet liike-elämän kulmakiviä jo pitkään, erityisesti taloudellisen tilanteen seurannassa. Kuitenkin myös henkilöstöhallinnossa tunnuslukujen ja mittareiden voimalla on rajattomasti mahdollisuuksia. Ne eivät ainoastaan tarjoa meille selkeää näkymää, vaan myös auttavat meitä tukemaan erilaisia liiketoiminnan tavoitteita.

Henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi

Riippumatta siitä, onko yrityksesi suuri vai pieni, yksi asia on varma: henkilöstö on elintärkeä voimavara. Yrityksen menestys riippuu suuresti yksilöiden osaamisesta, motivaatiosta, hyvinvoinnista ja päätöksistä. Heidän vaikutuksensa on suora ja merkittävä. Tästä syystä yrityksen on elintärkeää ymmärtää heidän tilanteensa. Hyvä henkilöstöjohtaminen alkaa tiedosta ja sen viisaasta hyödyntämisestä! Esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuutta eli sitä kuinka usein työntekijät lähtevät organisaatiosta ja uudet työntekijät rekrytoidaan tilalle, voidaan mitata vaihtuvuusprosentilla. Tämä on tärkeä tunnusluku, joka voi antaa arvokasta tietoa yrityksen työilmapiiristä, johtamisesta ja mahdollisista ongelmista. Tunnuslukujen avulla erilaiset ongelmat voidaan havaita varhaisessa vaiheessa ja niihin voidaan puuttua.

Organisaation tarpeista ja tavoitteista lähtevät mittarit

HR-tunnuslukuja voidaan seurata monilla eri tasoilla ja eri näkökulmista riippuen organisaation tarpeista ja tavoitteista. Viime aikoina esimerkiksi monimuotoisuus on noussut keskeiseksi mielenkiintoiseksi uudeksi mittariksi. Monimuotoisuusindeksejä ovat esimerkiksi sukupuoleen ja etnisyyteen liittyvät mittarit. Yleisiä mittaamisen kohteita ovat esimerkiksi työhyvinvointi ja terveys, henkilöstön vaihtuvuuteen ja pysyvyyteen liittyvät mittarit, rekrytointiin ja palkkaukseen liittyvät mittarit, koulutusinvestointien määrä henkilöä kohti, koulutusohjelmien vaikutus työntekijöiden suorituskykyyn, tavoitteiden saavuttamisen ja esihenkilötyön mittarit.

On tarkoituksenmukaista aina pohtia ennalta useita asioita; esimerkiksi mihin tiedolla pyritään, miten tietoa käytetään, paljonko tiedonsaantiin kuluu resursseja, onko tieto luotettavaa ja vertailukelpoista, kuka työn tekee, mitä tunnuslukuja halutaan seurata? Kun ollaan määritelty tavoitteet tai ainakin kysymykset, joihin mittaamisella tuotetulla tiedolla ja tunnusluvuilla halutaan vastauksia, ollaan jo pitkällä. Käytännön seurannan suunnittelu ja tarkka kuvaus siitä, miten tietoa kerätään, on myös tärkeää. Jotta saatu tieto on vertailukelpoista, kerääjästä riippumatonta, tulee toimintatavat vakioida. Tiedon laatu on keskiössä oikeiden johtopäätösten tekemisessä. Jollei tietoon voi luottaa, ei siitä ole hyötyä eikä sillä ole arvoa, vaan päinvastoin voidaan tehdä vääriä tulkintoja.

Hyöty liiketoiminnalle

Tarpeiden ja tilanteiden erilaisuus on todellisuutta, joten myös tunnuslukujen ja mittareiden käytöstä saatavat hyödyt vaihtelevat. Sairauspoissaolojen, rekrytointikustannusten tai vaikka laskutettavien tuntien seurannan tarkoituksenmukaisuus riippuu siitä, millä alalla toimitaan ja mikä on markkinatilanne. Muutos on liiketoiminnassa arkipäivää ja jollei tietoa ole kerätty, ei historiatietoa voida käyttää hyväksi tukemaan päätöksentekoa. Oikein valituilla ja oman yrityksen tavoitteita ja arvoja tukevilla tunnusluvuilla ja mittareilla ohjataan valintoja, välitetään arvoja, varmistetaan aikainen muutosten havainnointi ja reagointi muutoksiin nopeasti.

Onko teillä seurannassa sopivat tunnusluvut ja mittarit myös henkilöstön osalta?

Kirjoittaja: talous- ja henkilöstöjohtamisen ammattilainen Mira Von Schrowe
Miralla on monipuolista kokemusta strategisesta johtamisesta, töiden organisoinnista, henkilöstöprosessien kehittämisestä ja mittaamisesta sekä työntekijöiden vahvuuksien hyödyntämisestä. Mira haluaa edesauttaa ja ylläpitää muutospositiivista luottamuksen ja tekemisen ilmapiiriä, jossa kaikkien on hyvä työskennellä ja kehittyä.

Mira kouluttaa meillä HR:n keskeiset tunnusluvut ja mittarit -koulutuksessa 4.10.2023 Oulussa. Voit osallistua koulutukseen myös etänä. Tervetuloa kuulolle ja ottamaan osaa keskusteluun! Lue lisää

Kategoriat:Työelämä, Koulutus, Osaaminen, Palveluala, Rekrytointi, Elinkeinoelämä, Kilpailukyky