Lausunto meriliikenteen ympäristövaikutuksista ja maasähköstä

Oulun kauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä Hongkongin yleissopimuksesta ja MARPOL-yleissopimuksen ja Lontoon pöytäkirjan muutoksista. Lakimuutoksen sisältö on hyvä ja kunnianhimoinen, mutta aikataulu epärealistinen ja tulee vaikuttamaan negatiivisesti Suomen kilpailukykyyn kohonneiden kustannusten takia.

Harmaan veden päästökielto aiheuttaa ongelmia kauppa-aluksille, joissa harmaille vesille ei ole säilytystilaa aluksella. Se myös aiheuttaa teollisuuden rahtikustannuksiin merkittäviä lisäkustannuksia, jotka huonontavat pohjoisen teollisuuden kilpailukykyä. Päästökiellon täytäntöönpanoon tarvitaan siirtymäaikaa 10 vuotta, jotta laivayhtiöt ja satamat voivat varautua tarvittaviin inframuutoksiin kalusto- ja rakennemuutoksilla. Kalusto uudistuu vähitellen, joten lain noudattaminen edellyttää realistista siirtymäaikaa.  Harmaan veden tai yleensäkin kasvavan jätevesimäärän vastaanottokyky satamissa on tällä hetkellä myös rajallinen, ja edellyttää sekin siirtymäaikaa investoinneille. Nykytekniikalla, joka käytännössä tarkoittaa vesien purkamista tankkiautoihin, tulee eteen myös autokapasiteetti sekä laivojen satamassaoloaikojen pidentyminen.  Tämä kaikki tulisi lisäksi kuormittamaan rajallista laiturikapasiteettia ja sataman läpimenoaikoja.

Maasähkön osalta TEN-T ydinverkon satamien pitäjille velvoite varmistaa maasähkön tarjonta vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun asetuksen mukaisesti on selkeä, koska kaikki merisatamat sen pystyvät tekemään jo nyt. Huomautamme, että Oulun satama on hyväksytty osaksi TEN-T ydinverkkoa joulukuussa 2023, mutta Oulun satamaa ei mainita satamaluettelossa. Huomioitavaa myös on, että nykyisellään kaikki laivat eivät voi hyödyntää maasähköä ja valmiuden rakentaminen vaatisi olemassa oleviin laivoihin kalliita investointeja, joita ikääntyneelle kalustolle ei kannata tehdä. Kaluston uudistumisen myötä valmius maasähkön hyödyntämiseen paranee tulevaisuudessa.

Mari Viirelä
Palvelusektorin johtaja
Oulun kauppakamari

Kategoriat:Logistiikka ja liikenne, Teollisuus, Ympäristö, Energia, Lainsäädäntö, Politiikka, Kilpailukyky