Yhtiön toiminnan jatkuvuuden arviointi tilinpäätöksessä epävarmuustekijöiden keskellä

Milla Karjalainen, Ernst & Young Oy

Covid-19 ja Ukrainan sota ovat aiheuttaneet viime vuosina yhtiöiden toimintaympäristöön epävarmuutta, joka on inflaation ja korkojen nousun myötä tuonut yhtiöiden kannattavuuden ja rahoitukseen haasteita. Kun yhtiöllä on epävarmuustekijöitä rahoituksessaan, toiminnan jatkuvuuden arviointi tilinpäätöksen yhteydessä nousee ratkaisevaan rooliin.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten yhtiöt voivat arvioida ja raportoida toimintansa jatkuvuutta tilinpäätöksessä epävarmuuden keskellä. Jatkuvuuden periaate on ollut viime aikoina hyvin ajankohtainen aihe niin yrittäjille, tilinpäättäjille kuin tilinpäätösten hyödyntäjille. Yhtiöiden viimeisimmissä tilikauden 2022 tilinpäätöksissä onkin jo nähty lisääntynyt tarve esittää tilikauden jälkeisiin tapahtumiin ja jatkuvuuden periaatteeseen liittyviä liitetietoja, joiden tarkoituksena on ollut täyttää kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimukset oikeasta ja riittävästä kuvasta.

Miksi toiminnan jatkuvuuden arviointi on tärkeää?

Toiminnan jatkuvuuden arviointi (Going Concern Assessment) on prosessi, jonka avulla yhtiö arvioi kykynsä jatkaa liiketoimintaansa normaalisti tulevaisuudessa. Tämä arviointi on keskeinen osa tilinpäätöksen laatimista, koska se antaa sijoittajille, velkojille ja muille sidosryhmille tietoa yhtiön kyvystä selviytyä taloudellisista haasteista. Kun yhtiöllä on epävarmuustekijöitä rahoituksessaan, kuten kassavajeita tai velkojen erääntymisiä, toiminnan jatkuvuuden arviointi on yhtiön hallitukselle vaativa tehtävä. Hallituksen on kuitenkin pyrittävä tekemään realistinen ja objektiivinen arvio tulevaisuuden tilanteestaan ja on syytä dokumentoida päätöksen perusteet hallituksen pöytäkirjaan.

Toiminnan jatkuvuuden arviointi tilinpäätöksessä

Seuraavassa on keskeisiä seikkoja, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuden arviointiin tilinpäätöksessä epävarmuustekijöiden ympäröimänä:

  1. Riskianalyysi: Yhtiön on tunnistettava ja arvioitava kaikki taloudelliset riskit, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan. Tämä voi sisältää kassavajeita, velkojen maksuun liittyviä haasteita, markkinariskejä ja muita tekijöitä.
  2. Skenaariot: Yhtiön on laadittava suunnitelmia ja strategioita, jotka auttavat selviytymään epävarmuustekijöiden aiheuttamista haasteista. Tämä voi sisältää esimerkiksi rahoituksen uudelleenjärjestelyjä, henkilötyövoiman vähentämistä tai omaisuuden myyntejä ei-ydintoiminnoista.
  3. Lähiajan ja pitkän aikavälin näkymät: Yhtiön on tarkasteltava sekä lähiajan että pitkän aikavälin näkymiä (12 kuukautta) ja pyrittävä ennustamaan, miten se selviytyy erilaisista skenaarioista. Tämä voi vaatia erilaisten taloudellisten mallien laatimista.
  4. Lakisääteiset vaatimukset: Tilinpäätöksessä on noudatettava kaikkia sovellettavia kirjanpitosääntöjä ja määräyksiä liittyen toiminnan jatkuvuuden arviointiin. Tietojen on oltava objektiivisia ja oikeita. Hallitus on vastuussa toiminnan jatkuvuuden esittämisestä tilinpäätöksessä. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenet tai muu johto voivat joutua henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen myös ulkopuolisille tahoille kuten yhtiön velkojille osakeyhtiölain vastaisen menettelyn seurauksena.

Toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden esittäminen tilinpäätöksessä

Kun yhtiön hallitus on suorittanut tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä toiminnan jatkuvuuden arvioinnin, ja yhtiöllä on merkittävä epävarmuus osoittaa seuraavan 12 kuukauden rahoituksen riittävyys, sen on raportoitava tulokset ja epävarmuustekijät tilinpäätöksessään toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa.

Milla Karjalainen
Associate Partner, KHT
Ernst & Young Oy
+358 400 728 510
milla.karjalainen@fi.ey.com

Kategoriat:Lainsäädäntö