Ukrainan sodan vaikutukset tilinpäätöksiin

Tuomas Koivumäki, Ernst & Young Oy

Koronaviruspandemia ei ehtinyt vielä nähdä loppuaan, kun olemme jo uuden kriisin keskellä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Hyökkäys johti ennennäkemättömän voimakkaisiin talouspakotteisiin länsimaiden taholta. Sodalla ja talouspakotteilla on erityisesti vaikutuksia yrityksiin, jotka toimivat Venäjän, Valko-Venäjän, tai Ukrainan alueella. Venäjän asettamat vastapakotteet ovat toistaiseksi olleet lähinnä vientikieltoja, joista mainittakoon raakapuu ja puuhake.  Sodan ja pakotteiden vaikutukset talouteen ovat moninaiset ja tässä vaiheessa kaikkia vaikutuksia on mahdotonta ennustaa. Selvää kuitenkin on, että näillä tulee olemaan niin yhteiskunnallisia, talouteen, kuin moniin yrityksiin kohdistuviakin vaikutuksia. Useat yritykset ovat lisäksi ilmoittaneet vetäytyvänsä Venäjän ja Valko-Venäjän markkinoilta sodan alettua.

Ukrainan sodan tai pakotteiden vaikutukset tulee huomioida tilinpäätöksissä, joiden hyväksyminen tapahtuu sodan syttymisen 24.2.2022 jälkeen. Mikäli sodalla tai pakotteilla on olennaisia suoria tai epäsuoria vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan, on suositeltavaa lisätä tilinpäätöksen liitetietoihin tai toimintakertomukseen tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia käsittelevä kappale, jossa arvioidaan sodan vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan, sekä sen aiheuttamia riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Tilanteella voi olla vaikutuksia myös kirjanpidollisiin ratkaisuihin ja tilinpäätöserien arvostuksia on syytä miettiä ainakin tilanteissa, joissa yrityksellä on merkittäviä saamisia venäläisiltä, valkovenäläisiltä tai ukrainalaisilta tahoilta. Sama pätee myös, mikäli yrityksellä on merkittäviä sijoituksia tai omaisuutta Ukrainassa tai Venäjällä. Kirjanpitolain yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluu tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus. Kirjanpitolaissa varovaisuuden periaatetta on avattu niin, että tilinpäätöksessä otetaan huomioon 1) ainoastaan tilikaudella toteutuneet voitot sekä 2) kaikki poistot ja arvonalennukset vastaavista, sekä velkojen arvonlisäykset samoin, kuin päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, vaikka ne tulisivat tietoon vasta tilikauden päättymisen jälkeen. Vastaavasti taseen velkapuolella liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt ja sopeuttamistoimet voivat johtaa varauksien kirjaustarpeeseen. Alaskirjauksilla voi olla vaikutusta yritysten vakavaraisuuteen ja osingonmaksukykyyn. Lisäksi on hyvä muistaa, että tehtäessä osingonjakoehdotuksia ja päätöksiä, on huomioitava osakeyhtiölain vaatimus, joka mukaan jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset.  Sota on aiheuttanut suuria heilahteluita valuuttakursseihin esimerkiksi Ruplan osalta. Valuuttakurssimuutoksilla voi olla kirjanpidollisia vaikutuksia, mikäli esimerkiksi yrityksellä on olennaisia avoimia positioita valuutoissa, joiden arvot ovat muuttuneet merkittävästi.

Edellä mainituista seikoista voi tietyissä tapauksissa aiheutua olennaista epävarmuutta yrityksen toiminnan jatkuvuuteen liittyen. Jos toiminnan jatkuvuuteen ja rahoituksen riittävyyteen voi liittyä olennaista epävarmuutta, tulee tästä antaa riittävät tiedot tilinpäätöksessä ja samalla kuvata niitä seikkoja, joiden perusteella johto katsoo, että tilinpäätöksen laatiminen toiminnan jatkuvuuden periaatteella on edelleen asianmukaista.

Vallitseva tilanne voi vaikuttaa yrityksen toimintaan myös välillisesti esimerkiksi energian ja raaka-aineiden hinnan nousun kautta. Tiettyjen raaka-aineiden saatavuus tulee merkittävästi vaikeutumaan ja tällä voi olla yritysten toimintaan olennaisiakin vaikutuksia.

Tuomas Koivumäki
KHT, Ernst & Young Oy
p. 0400-944 544

Kategoriat:Yritystoiminta, Venäjä-pakotteet, Lainsäädäntö