“Rautatiekuljetusten saatavuus koetaan heikoksi” 

Kauppakamarien jäsenyrityksille suunnatussa saavutettavuuskyselyssä selvitettiin Suomen väyläverkoston kunnon ja laajuuden vaikutuksia yritysten tavaraliikenteen toimintaedellytyksille ja työvoiman liikkuvuudelle.  

Oulun kauppakamarin toiminta-alueella puolet vastanneista yrityksistä kokee nykyisen rataverkon laajuuden mahdollistavan melko huonosti tai erittäin huonosti tavaraliikenteen kuljetukset. Vastaajista kolmannes kokee rautatiekuljetusten saatavuuden olevan melko tai erittäin huonoa alueella. Rautatiekuljetusten hintaa ei nähty esteenä tavarakuljetuksille. ”Kyselyn tulokset tukevat viestiä, mikä on tullut esille myös keskusteluissa. Yrityksillä olisi halukkuutta käyttää raideliikennettä kuljetuksiinsa, mutta erityisesti rautatiekuljetusten saatavuus koetaan heikoksi. Myös yhdistelmäkuljetuksissa aikataulut eivät palvele yrityksiä”, summaa Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja Mari Viirelä.  

Kauppakamarikyselyn mukaan valtakunnallisesti noin 65 prosenttia yrityksistä pitää tärkeimpänä tekijänä tavarakuljetustensa toimintaedellytysten kannalta perusväylänpitoa. Merkittävinä pidettiin myös kuljetuspalveluiden hintojen alenemista (32,6%) sekä liikenneverkoston kehittämistä (32,3%). Yritykset saivat kyselyssä valita kolme tekijää tärkeysjärjestyksessä.  
 
Saavutettavuuskyselyn avoimissa vastauksissa yritysten huoli tieverkoston kunnon rapautumisesta korostui selvästi eniten ja perusväylänpito nähtiin ylivoimaisesti tärkeimpänä toimenpiteenä yritysten saavutettavuuden kannalta. Myös polttoaineen hinnan nousua pidetään merkittävänä haittatekijänä yritysten toiminnalle. 
 
”Huoli tiestön kunnon rapautumisesta on laajaa ja toistui vastauksissa ylivoimaisesti läpi kyselyn. Eri alueiden saavutettavuus ja yhteyksien toimivuus on yrityksille pitkien etäisyyksien Suomessa perusedellytys ja perusväylänpidon merkitys on huomioitava yhtenä talouden toimintaedellytyksistä. Tiestön huono kunto aiheuttaa yrityksille lisääntyviä ongelmia, jotka näkyvät merkittävinä kuljetusten viiveinä, kasvavina kustannuksina, kaluston kulumisena ja rikkoutumisena ja yritysten heikkenevänä palvelukykynä”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood

Kauppakamarikysely toteutettiin 29.11.-2.12.2022 ja siihen vastasi yhteensä 773 yritystä eri toimialoilta ja eri puolelta Suomea.  

Mari Viirelä 
Palvelusektorin johtaja 
Oulun kauppakamari 

Kategoriat:Logistiikka ja liikenne