Omien osakkeiden hankinta yksityisessä osakeyhtiössä

Teemu Nilosaari, Associate Legal Counsel, Ernst & Young Oy

Yhtiön omien osakkeiden hankinta on yksi yhtiöoikeudellista työkaluista, jota käyttämällä voidaan saavuttaa joissakin tapauksissa haluttu yhtiö- tai omistusoikeudellinen lopputulos, tai jolla yhtiön varoja saadaan siirrettyä osakkeenomistajalle. Mikäli omien osakkeiden hankinta näyttäytyy käyttökelpoisena vaihtoehtona toivotun lopputuloksen saamiseksi, se, kannattaako menettelyä lopulta toteuttaa, riippuu kuitenkin usein verotuksellisista seikoista. Alle on koottu muutamia omien osakkeiden hankinnan käyttötilanteita sekä yhtiö- ja vero-oikeudellisia seikkoja, jotka on hyvä ottaa huomioon toimenpidettä toteutettaessa.

Osakkeiden hankinta yhtiön omistuksen järjestelykeinona

Omien osakkeiden hankkimisella tarkoitetaan osakeyhtiölain 15 luvun mukaan tilannetta, jossa osakeyhtiö hankkii sen omia osakkeita niitä vapaaehtoisesti luovuttavalta osakkaalta joko vastikkeellisesti tai vastikkeetta. Käsitteellisesti tulee havaita ero omien osakkeiden lunastamiseen, jossa on kyse yhtiön päätöksestä, jonka perusteella osakas on velvollinen luovuttamaan osakkeita yhtiölle.

Osakeyhtiölain 15 luvussa säädellään päätöksentekoa vain niissä omien osakkeiden hankintatilanteissa, jotka toteutetaan vastikkeellisesti. Osa kyseisistä omien osakkeiden hankintaa koskevista säännöksistä on pakottavia ja järjestelyn toteuttamiseen vaikuttavia säännöksiä on myös muissa kuin edellä mainitun 15 luvun säännöksissä, joten prosessina kyse on tarkkuutta vaativasta toimenpiteestä.  Tässä yhteydessä mainittakoon, että osakeyhtiölain lähtökohtana on, että osakkeita hankintaan kaikilta osakkailta heidän osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa, mutta hankinta voidaan tehdä myös suunnattuna, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Päätöksen omien osakkeiden vastikkeellisesta hankkimisesta tekee yksityisessä osakeyhtiössä yhtiökokous yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä, mikäli yhtiöjärjestyksessä ei määrätä tätä ankarampia päätöksentekoedellytyksiä. Mikäli kyse on suunnatusta vastikkeellisesta hankkimisesta, päätökseen vaaditaan osakeyhtiölain mukaan määräenemmistö. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa yhtiön hallituksen tietyin edellytyksin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Omien osakkeiden hankinta voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa, kun liiketoiminnan jatkaja on jo valmiiksi yrityksen osakas, tai kun joku yrityksen osakkaista haluaa muusta syystä luopua osasta tai kaikista omistamistaan osakkeista. Kun yritys hankkii omia osakkeitaan, hankinta ei edellytä liiketoiminnan jatkajalta henkilökohtaisen pääoman sitomista tai vakuuksien antamista järjestelyn rahoittamiseksi, mikä muutoin voisi muodostua omistajanvaihdoksen esteeksi.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan vastikkeellisesti tai vastikkeetta, mikä auttaa sekä toiminnan luopujan että jatkan intressien yhteensovittamista hankintahintaa määritettäessä. Mikäli yhtiö hankkii omat osakkeet korkeintaan ¾ hintaan osakkeiden käyvästä arvosta, jatkajalle muodostuu verotuksessa lahja, mutta näissäkin tapauksissa lahjaveroon voi olla mahdollista saada huojennusta perintö- ja lahjaverolain 55 §:n nojalla. Omien osakkeiden hankintatilanteessa ei kuitenkaan voida saada täyttä lahjaveron huojennusta, jos kauppahinta on yli 50 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta, kuten suorassa mainitun arvon ylittävässä osakekaupassa voi saada.

Omien osakkeiden hankinta voi olla mielekäs vaihtoehto myös esimerkiksi yhtiön optio-ohjelmien voimassaoloaikana, sillä omien osakkeiden suunnatulla hankinnalla voidaan välttää kaikkien osakkeenomistajien omistuksen tasainen arvon väheneminen, kun optiotodistukseen perustuva merkintä tapahtuu. Edelleen, omien osakkeiden hankinta voi olla tarkoituksenmukaista vaikkapa toteutettavaa sulautumista silmällä pitäen, sillä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan käyttää veroneutraalissa sulautumisessa vastikeosakkeina. Edellä on esitetty ainoastaan esimerkkejä omien osakkeiden hankintatilanteista, ja menettely voi tulla kysymykseen myös muissa tilanteissa.

Osakkeiden hankinta voitonjakona

Omien osakkeiden hankinta on osakeyhtiölain 13:1 §:n näkökulmasta varojenjakoa ja lähtökotaisesti siten sallittua, mikäli se ei vaaranna yhtiön maksukykyä ja se tehdään yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen. Mikäli hankintaan käytetään sidottua omaa pääomaa, tulee hankinnassa noudattaa velkojiensuojamenettelyä.

Vaikka omien osakkeiden hankinta olisikin osakeyhtiölain näkökulmasta toteutettavissa laillisena varojenjakona, ennen hankinnan toteutusta tulisi kuitenkin aina huomioida, kuinka suunniteltua järjestelyä tulkitaan verotuksessa. Verotuksessa omien osakkeiden hankinta verotetaan lähtökohtaisesti luovutusvoittona, mutta verotusmenettelystä annetun lain 29.2 §:n mukaan se voi tulla verotetuksi myös peiteltynä osinkona. Hankinnan verottaminen peiteltynä osinkona voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteissa, joissa osakkeita hankitaan kaikilta osakkailta tasaisesti ilman, että yhtiön omistussuhteet tai määräysvalta muuttuvat. Tällöin hankinta voi näyttäytyä siltä, että se on toteutettu osingoista maksettavan veron välttämistarkoituksessa. Kotimaiselta yhteisöltä saadusta peitellystä osingosta 75 prosenttia verotetaan ansiotulona ja 25 prosenttia on verovapaata tuloa.

Näin ollen, mikäli omien osakkeiden hankinnan taustalla ei ole myös jotain liiketaloudellista perustetta, kuten sukupolvenvaihdosta, omien osakkeiden hankintaa ei voida peitellyn osingon verotuksen takia, ainakaan kaikissa tilanteissa, nähdä tarkoituksenmukaisena voitonjakokeinona osakeyhtiölain lähtökohdista huolimatta. Päätöksen KHO 2020:43 mukaan peiteltynä osinkona verotetaan kuitenkin vain se määrä, joka ylittää hinnan, jonka osakas on luovuttamistaan osakkeista itse aikaisemmin maksanut. Mainitussa päätöksessä vahvistetusta laskentaperiaatteista seuraakin, että omien osakkeiden hankinta voi olla verotehokas ratkaisu esimerkiksi tilanteessa, jossa osakkaan osakkeiden hankintahinta on korkea ja siitä huolimatta, että se toteutettaisiin ilman mitään liiketaloudellisia perusteita. Luonnollisesti toimenpiteen verotuksellinen tehokkuus on kuitenkin arvioitava tapauskohtaisesti.

Todettakoon lopuksi, että verotuksen osalta on syytä myös huomata, että omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi johtaa siihen, että kyseessä katsotaan olevan sellainen yhtiön osakkeiden omistajanvaihdos, joka johtaa aiemmin vahvistettujen tappioiden käyttöoikeuden menetykseen. Asia on kuitenkin yleensä korjattavissa Verohallinnolta haettavalla tappioiden elvyttämistä koskevalla poikkeuslupahakemuksella.

Teemu Nilosaari
Associate Legal Counsel, Ernst & Young Oy
teemu.nilosaari@fi.ey.com
+358505996228

Kategoriat:Lainsäädäntö, Yritystoiminta