Hybridienergiaratkaisut ovat tulevaisuuttamme


Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Näin täytyy olla myös meillä Pohjois-Pohjanmaalla.

Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta liikenne mukaan lukien. Tästä syystä energia- ja ilmastopolitiikka ovat kietoutuneet tiiviisti toisiinsa.

Energiapolitiikka sisältää lisäksi muita asioita, jotka eivät suoraan sisälly ilmastopolitiikkaan kuten energian huolto- ja toimitusvarmuus, energiamarkkinoiden toiminta sekä uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden edistäminen.

Pitkällä aikavälillä energiantuotannon kehitys johtaa pelkästään kohti uusiutuvista energialähteistä koostuvaa energiantuotantoa. Fossiilisia polttoaineita ja biomassoja polttamalla tuotettu sähkö- ja lämpöenergia tulee vääjäämättä loppumaan. Hyvin usein lähihistoriassamme energiapolitiikka on ollut valitettavan poukkoilevaa, jota energiainfraan investoijan on ollut ajoittain haastavaa ymmärtää.

Tulevaisuuden polttoaineiksi näyttävät kehittyvän mm. laajasti tuotantoon skaalautuvat vety sekä synteettiset polttoaineet niin energiantuotannon kuin liikenteenkin tarpeita tyydyttämään. Näiden polttoaineiden tuotanto vaatii merkittävästi sähköä.

Pohjois-Pohjanmaalla olemme tällä hetkellä avainasemassa tulevaisuuden energiaratkaisuille. Suomen tuulivoimakapasiteetista maakunnassamme on tällä hetkellä n. 41 %, mikä mahdollistaa tulevaisuuden polttoaineiden valmistamisen kustannustehokkaasti ja paikallisesti. Myös huoltovarmuuden kannalta on merkittävää, että löydämme polttoturpeen korvaajaksi paikallisesti tuotettua tulevaisuuden polttoainetta.

Lähitulevaisuudessa on ratkaisevan tärkeää kyetä vahvistamaan kantaverkkoa sähkön siirron varmistamiseksi, sekä edelleen kehittää kaupunkiemme kaukolämpöverkkoja, jotka toimivat alustatalouden perustana tulevaisuuden yhteen liittyville hybridienergiaratkaisuille. Olennaista on myös osaavan työvoiman saatavuus tulevien investointien mahdollistajiksi. Olisiko monipaikkaisuuden kasvava trendi osavastaus työvoiman kohtaantohaasteisiin?

Yhteen liittyvät, hajautetut ja monipuoliset energiaratkaisut ovat mahdollisuus niin energiapolitiikan, ilmaston kuin taloudenkin kannalta katsottuna maakunnassamme nyt ja tulevaisuudessa.

Sami Vartiainen
Koillismaan kauppakamariosaston puheenjohtaja

Kategoriat:Ympäristö, Ilmasto