Hallitusohjelman teollisuuspoliittinen strategia ja investoinnit Pohjois-Suomeen

Esa Pellikainen, varatoimitusjohtaja Oulun kauppakamari

Pohjois-Suomen yhteistyöllä saatiin hallitusohjelmaan kirjaukseksi Pohjoisen ohjelman edistäminen, jossa näkökulmina ovat saavutettavuus, osaaminen, kasvu ja investoinnit, matkailu ja Pohjoismainen yhteistyö. Työ on vihdoin käynnistymässä valtioneuvoston asettamana ja Pohjois-Suomesta on esitetty lukuisten organisaatioiden edustajat valmistelutyöryhmään ja neuvottelukuntaan.

Hallitusohjelman kautta on meneillään myös monia muita yhdenaikaisesti työskenteleviä työryhmiä ministeriöittäin, joissa on hyvä nostaa esille pohjoisen asioita. Työryhmien on syytä tunnistaa omassa työskentelyssään kokonaisuus ja ”hyödyntää ristiin” toistensa kehittämisajatukset – muutoin riskinä voi olla, että toimenpide-esitykset voivat olla jopa ristiriidassa keskenään. Työryhmistä voi nostaa esimerkkeinä esille hallituksen hankkeina mm. teollisuuspoliittinen strategia, energia- ja ilmastostrategia, mineraalistrategia, lentoliikennestrategia, koulutusjärjestelmän kehittäminen ja valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tämän vuoksi pohjoisesta on mennyt Pohjoisen ohjelman nimissä esimerkiksi TEM:n teollisuusuuspoliittisen strategiatyöryhmän jäsenille teollisuuden toimintaan liittyvät tärkeät nostot hyödynnettäväksi.

Pohjoinen teollisuus tutuksi TEM:n työryhmälle

Nostomme lähtevät liikkeelle Pohjoisen teollisuuden merkityksen korostamisesta, koska haluamme, että työryhmä tunnistaa alueemme teollisuuden mittakaavan ja merkityksen. Pohjois-Suomessa on jo vuosikymmenten ajan sijainnut merkittävä määrä Suomen vientiteollisuuden keskeisiä suurtuotantolaitoksia ja viime vuosien aikana ja tulevaisuudessa näiden yksiköiden ja uusien vihreän siirtymään liittyvien investointien potentiaali on lähes 90 miljardia euroa. Teollisuuden aloista suurimmat ovat kaivannaisteollisuus, metallien jalostus ja konepajat, prosessi- ja mekaaninen metsäteollisuus, energiateollisuus, ict-teollisuus ja näiden lisäksi monia yksittäisiä volyymiltaan pienempiä, mutta tärkeitä toimialoja kuten kemian-, kumi-, kaapeli-, kenkä-, raideliikennekalusto- ja elintarviketeollisuus.

Monien selvitysten perusteella pohjoisen merkitys tulee kasvamaan investointien, huoltovarmuuden ja turvallisuuden, luonnonvarojen, energian, osaamisen ja lisääntyvän Pohjoismaisen yhteistyön vaikutuksista. Voidaan todeta tämän tietämyksen jo kasvaneen, mutta ”faktojen” aktiivinen esillä pitäminen on keskeistä, kun edellä mainittuja hallituksen toimia viedään toimeenpanoon.

Pohjoisen esitykset hallituksen teollisuuspoliittiseen strategiaan

Olemme tiivistäneet teollisuuden toimintaympäristön kehittämiseen liittyvinä asioina seuraavat teemat ja kaikkiin niihin liittyy yksityiskohtaisia ratkaisuesityksiä; investointeja tukeva Pohjoinen ohjelma valmisteluun, investointien ympäristölupaprosessien sujuvoittaminen, pohjoisen väylähankkeiden vauhdittaminen teollisuuden kasvuun, investointeihin sekä huoltovarmuuteen että turvallisuuteen liittyen, matkailualan tukeminen ”vientiteollisuuden” kaltaisena, osaamisen ja työvoiman saatavuus ja Pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen investointien ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Lopuksi haluan vielä todeta hallitusohjelmasta erinomaisen kirjauksen; ”Suomi aikoo olla aktiivisempi ja ennakoivampi EU-tason strategioiden ja linjausten osalta”. Suomella pitää olla esimerkiksi päätösvalta siitä, miten luonnonvaroja saadaan Suomessa käyttää.

Kirjoitus ajoittuu ammattiyhdistysjärjestöjen vastuuttomaan ja maamme taloutta vaarantavaan aikaan. Tällaiseen ei Suomella ole varaa.

Esa Pellikainen, varatoimitusjohtaja Oulun kauppakamari

Kategoriat:Investoinnit, Mielipide, Teollisuus