Työpaikkasuomi-koulutus


Työpaikkasuomi-koulutus on ELY:n tukemaa suomen kielen koulutusta, jonka tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen kielellä. Oulun yliopisto toimii yrityskohtaisesti räätälöitävien Työpaikkasuomi-koulutusten tarjoajana Pohjois-Suomen alueella.

Tavoitteena työssä tarvittava suomen kielen taito

Työpaikkasuomen tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen kielellä. Koulutuksessa kielen opetuksen sisällössä keskitytään esimerkiksi työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin tai vaikkapa yrityksen työturvallisuus- tai muuhun materiaaliin. Työpaikkasuomi on osa Talent Boost -palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

Koulutus räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan. Työnantajan kanssa sovitaan koulutuksen tavoitteesta, sisällöstä, kestosta ja toteutustavasta.

Kenelle? Työpaikkasuomi soveltuu niin pienten, keskisuurten kuin suurten yritysten tarpeisiin. Myös julkinen sektori, kuten valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat, voi käyttää tätä palvelua.

ELY:n vahvasti tukeman koulutuksen omakustannusosuus on organisaatiolle vain 20–50 % riippuen siitä, toteutetaanko koulutus Täsmä-, Rekry- vai Muutos-koulutuksena. Täsmä-koulutus kohdistuu nykyisille työntekijöille (yrityksen osuus kuluista 30–50 %), Rekry-koulutus rekrytoitaville työntekijöille (yrityksen osuus kuluista 30 %) ja Muutos-koulutus irtisanottaville tai lomautettaville työntekijöille (yrityksen osuus kuluista 20 %).

Työpaikkasuomi taipuu käytettäväksi yrityksen eri vaiheissa ja etenkin, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja/tai yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen päivittämistä.

Tavoitteena rohkea suomen kielen käyttäjä

Kursseillamme osallistuja kehittää suomen kielen taitoaan niillä kielitaidon osa-alueilla, joissa tarvitsee eniten harjoitusta ja joita hän tarvitsee menestyäkseen työelämässä. Osallistuja tunnistaa vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa suomen kielen käyttäjänä, kehittää suomen kieltään kielitaidon eri osa-alueilla, perehtyy suomalaiseen viestintäkulttuuriin ja -tapoihin omalla toimialallaan ja saa rohkeutta kielen käyttämiseen.

Alakohtaisesti räätälöidyt koulutukset

Riippuen tilaajaorganisaation toiveista, osallistujien taitotasosta ja toimialasta räätälöimme tilaajan ja osallistujien tarpeisiin sopivan koulutuksen. Suomen kielen alkeistasolla koulutus tarjoaa sanastoa, rakenteita ja fraaseja, joiden avulla vasta-alkajat voivat kehittää kielitaitoaan sujuvammaksi. Osallistujien toimiala huomioidaan jo alkeista alkaen.

Edistyneemmällä tasolla kokeneempia kielenkäyttäjiä ohjataan ja autetaan työskentelemään suomeksi suomenkielisessä työyhteisössä. Harjoiteltavia sisältöjä voivat olla työelämän tekstitaidot (esim. ammatillinen sähköpostiviestintä, muistion kirjoittaminen, asiakastapaamisten raportointi) ja työelämän suullisen vuorovaikutuksen taidot (esim. kokous- ja neuvottelutaidot, ohjaaminen ja neuvominen, asiakaspalvelu).

Monipuoliset toteutusvaihtoehdot

Koulutuksen toteutustavat ja menetelmät sovitaan tilaajan kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa kasvokkain lähikoulutuksena tilaajan tiloissa tai Oulun yliopiston tiloissa. Vaihtoehtoisesti koulutus voidaan järjestää myös joustavasti etäyhteydellä. Koulutus sisältää kirjallisia ja suullisia harjoituksia sekä pari- tai pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutuksessa hyödynnetään nykyaikaisia digitaalisia oppimisvälineitä ja verkko-oppimisympäristöä.

Osaamiskartoituksella arvio kielitaidosta

Osallistujille voidaan tarvittaessa tehdä osaamiskartoitus, jossa arvioidaan osallistujan kielitaidon lähtötaso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. Osaamiskartoitus on kouluttajalle ja osallistujalle tärkeä tapa arvioida kielitaitoa. Koulutuksen taitotaso määritellään osallistujien kielitaidon tason perusteella (esim. taitotasot A1–A2, B1–B2 tai B2–C1).

Kouluttajina yliopiston pedagogisesti taitavat kieltenopettajat

Kouluttajana toimii Oulun yliopiston Kieli- ja viestintäkoulutuksen suomi toisena kielenä -opettaja. Kouluttajillamme on monen vuoden kokemus suomen opettamisesta eri alojen opiskelijoille alkeistasolta edistyneelle tasolle. Kouluttajamme ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon suomen kielessä, suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Kokemuksia koulutuksesta

Katso, kuinka eri organisaatiot eri puolella Suomea ovat hyödyntäneet Työpaikkasuomen koulutusta:

Työpaikkasuomen kielikoulutus: FinVector

Työpaikkasuomen kielikoulutus: Seniorisäätiö

Yhteystiedot:
Kysy lisää Oulun yliopiston toteuttamasta Työpaikkasuomi-koulutuksesta – jutellaan ja räätälöidään koulutus yrityksenne tarpeisiin sopivaksi!

Lisätietoja antaa Kieli- ja viestintäopintojen keskus Linguan johtaja Jaana Isohätäläjaana.isohatala(at)oulu.fi, +358 50 472 4021.

Oulun yliopisto on yksi Työpaikkasuomen palveluntuottaja. Koulutusta haetaan sähköisesti Pohjois-Suomen alueen ELY-keskuksen kautta.

https://joy.oulu.fi/fi/yrityksille/tyopaikkasuomi

Kategoriat:Työelämä, Jäsenemme tiedottavat, Kansainvälisyys, Koulutus, Työvoima, Elinkeinoelämä